Sokolovská investiční a green development

Cílem projektu je využít potenciálu území v oblasti s těžbou uhlí pro vznik celých nových odvětví. Dokončení přípravy lokalit Staré Sedlo, Přátelství, Silvestr I a II a Podkrušnohorská výsypka. Vybudování pilotních specializovaných objektů pro rychlý start podnikatelské aktivity a servisní organizace pro investory.

Seznamte se s projektem
“Návrat života do území historicky zasaženého těžbou”
Předmět projektu

Předmět projektu Sokolovská investiční a green development

Z pohledu investic se bude jednat především o náklady na přípravu průmyslových zón a výstavbu variabilních pilotních hal. Z neinvestičních nákladů půjde o náklady na vytvoření personálních kapacit, které budou mít realizaci všech tří částí projektu na starost.

01

První část

Feature one

První část projektu

První část projektu spočívá v přípravě lokalit Staré Sedlo, Přátelství, Silvestr I a II a Podkrušnohorská výsypka.

02

Druhá část

Feature two

Druhá část projektu

Druhá část spočívá v přípravě na výstavbu variabilních produkčních hal, které budou připraveny v souladu s unikátními komparativními výhodami lokalit.

03

Třetí část

Feature three

Třetí část projektu

Třetí část realizace projektu spočívá ve vybudování nové servisní organizace, jež bude zajišťovat jak realizaci prvních dvou částí, tak plnit funkci marketingově-personální agentury, která bude poskytovat expertní služby investorům a zaměstnancům.

ČASOVÝ PLÁN

REKAPITULACE DOSAVADNÍCH KROKŮ

FÁZE 1
2021
Dokončeno
Dokončené kroky:
3/3
První úvahy a vize o podobě projektu a jejich postupné rozpracování a příprava PFS do výzvy na strategické projekty
Získání zpětné vazby k PFS a posouzení Jaspers
Zpracování studie zakládání staveb v lokalitách
FÁZE 2
2026
Probíhá
Dokončené kroky:
1/3
Žádost o finanční prostředky na předprojektovou přípravu
VŘ na zpracování podkladových studií projektu
VŘ na zpracování studie proveditelnosti (včetně cost benefit analýzy)
Zahájení příprav lokality Silvestr I a II
Odevzdání podkladových analýz
Příprava a vytvoření servisní organizace
Odevzdání studie proveditelnosti
Podání žádosti o dotace OPST
FÁZE 3
2023
Nadcházející
Dokončené kroky:
0/3
Příprava lokality Staré Sedlo​ - do 2026
Příprava lokality Přátelství​ - do 2026
Činnost servisní organizace - do 2029​
FÁZE 4
2024
Nadcházející
Dokončené kroky:
0/3
Příprava lokality Podkrušnohorská výsypka - do 2026​

Průmyslové zóny

Sokolovská uhelná je s 8 531 ha největším soukromým vlastníkem půdy v Karlovarském kraji. Zodpovědné vlastnictví je v samotné DNA SUAS. Naši pozemkovou držbu využijeme pro podporu tvorby kvalifikovaných pracovních pozic v Karlovarském kraji a pro rozvoj tradičních i inovativních odvětví českého průmyslu. Velkou strategickou výhodou našich rozvojových zón je poloha u dálnice R6, blízkost německé hranice a v budoucnu snadná a rychlá doprava do Prahy. Při přípravě transformačních projektů, které jsou zaměřeny na využití průmyslových a rozvojových zón, chceme spolupracovat s klíčovými hráči na trhu.

PODKRUŠNOHORSKÁ VÝSYPKA

Průmyslová zóna se nachází severozápadně od města Sokolov v katastru obcí Dolní Nivy a Lomnice v bezprostřední blízkosti vývojového centra BMW Group.Zóna se skládá ze tří částí a nabízí k využití celkem 60,4 ha s možným rozšířením o dalších 45 ha na celkových 105 ha. Plocha je ve vysokém stupni připravenosti pro další průmyslové využití. Lokalita Podkrušnohorská výsypka byla vytvořena jako vnější výsypka lomu Jiří.

PŘÁTELSTVÍ - SILVESTR

Průmyslová zóna se nachází jihozápadně od města Sokolov. Plocha o celkové výměře 78 ha je pro investory připravena k využití primárně pro průmyslovou výrobu, velkoobchodní sklady a stavebnictví. Zájmem kraje je využít plochy k restrukturalizaci místního průmyslu a nabídnout je významným investorům s důrazem na využití, které bude šetrné k životnímu prostředí. Lokality Přátelství a Silvestr I a II jsou prokazatelně lokality typu brownfield spojené s těžbou uhlí, historicky sloužící jako plochy elektrárny Tisová, která využívala uhlí z lomu Jiří.

STARÉ SEDLO

Průmyslová zóna o celkové výměře 128 ha se skládá ze dvou ploch rozdělených silnicí Sokolov – Staré Sedlo. Je připravena pro průmyslovou výrobu a skladování. S ohledem na dobré dopravní napojení je plocha vedena jako lokalita strategického významu pro Karlovarský kraj. Cílem je využít plochu po vyčerpání všech ostatních průmyslových ploch v rámci sokolovské aglomerace, případně ji nabídnout strategickému investorovi, který zajistí trh práce v rámci restrukturalizace zdejšího průmyslu. Lokalita Staré Sedlo je také částečně dotčena historickou hlubinnou těžbou hnědého uhlí, která byla sice již ukončena, ale dodnes je možné pozorovat dopady této aktivity.

VLASTNOSTI PODKRUŠNOHORSKÁ VÝSYPKA PŘÁTELSTVÍ - SILVESTR STARÉ SEDLO
Rozloha (v ha) 60,4 (37,4 a23);možné rozšíření o 45 ha 78 (Silvestr 17+42, Přátelství 19) 128 (47 a81)
Katastrální území Dolní Nivy a Lomnice Tisová u Sokolova Sokolov, Vítkov u Sokolova,Staré Sedlo u Sokolova
Druh pozemku ostatní a zastavěné plochy ostatní a zastavěné plochy zemědělská půda
Vlastnické vztahy Soukromé Soukromé Soukromé
Počet vlastníků 1(100 % podíl) 1(100 % podíl) 1(100 % podíl)
Předchozí převažující využití bývalá výsypka výsypka a brownfield zemědělská půda
Stávající převažující využití připraveno k budoucí zástavbě připraveno k budoucí zástavbě zemědělská půda
Územně plánovací dokumentace ano ano ano
Využizí lokality dle ÚPD - výrobní plocha průmyslové využití
Předpokládané budoucí využití průmyslové využití průmyslová zástavba průmyslová výroba a skladování
Možnost začit s výstavbou ihned po získání stavebního povolení ihned po získání stavebního povolení
(Silvestr II po schválení územního plánu)
po získání stavebního povolení
Podpora z veřejných zdrojů lze lze lze
Ekologická zátěž není známa není známa není známa

Green Development