Sokolovská Investiční Green Development

Transformace lokalit zasažených těžbou hnědého uhlí na průmyslové zóny

Sokolovská investiční green development

Transformace lokalit zasažených těžbou hnědého uhlí na průmyslové zóny

O projektu

Cílem projektu je transformace lokalit zasažených těžbou hnědého uhlí na průmyslové zóny a investice do jejich zpřístupnění a vybudování inženýrských sítí. Vytvořené průmyslové zóny poslouží k ekonomické diverzifikaci a tvorbě nových pracovních míst. Vizí projektu je atraktivní nabídka portfolia nemovitostí pro rychlý vstup investorů z atraktivních oblastí opřená o profesionální tým projektových manažerů. Ve vybraných lokalitách se plánuje vybudování průmyslových zón v souladu s nejnovějšími trendy respektujícími principy udržitelné výstavby a nízkouhlíkové výroby. Pro nové využití byly vybrány a budou připraveny lokality Staré Sedlo a Podkrušnohorská výsypka.

Místo realizace

Projekt bude realizován na dvou územích Karlovarského kraje, okresu Sokolov, a to v lokalitách Staré Sedlo a Podkrušnohorská výsypka. Plochy, které budou v rámci projektu připraveny pro investory zaujímají rozlohu 25,60 ha.

 

Rozvojová průmyslová lokalita Staré sedlo Sever se rozprostírá mezi městem Sokolov a obcí Staré Sedlo u Sokolova. Územních plánech obou obcí je tato lokalita vedena jako rozvojová oblast určená k průmyslovému využití.

Lokalita Podkrušnohorská výsypka se nachází na sever od Sokolova za dolem Jiří. Připravované plochy projektu Sokolovská investiční a green development (SIGD) jsou situovány v severní části a hraničí na své východní straně s areálem BMW (zkušební centrum), který byl otevřen v polovině roku 2023.

 

Každá lokalita bude mít svou komparativní výhodu a specializaci.

Lokalita Staré sedlo

Lokalita Staré sedlo bude hrát klíčovou roli pro ambici přilákat do kraje investory strategického významu. Lokalita je dostatečně velká a kompaktní, aby umožňovala umístnění i velkých hal a umožňuje další rozšíření nad rámec rozsahu řešeného v rámci předkládaného projektu.

Lokalita Podkrušnohorská výsypka

Lokalita Podkrušnohorská výsypka bude připravena jako rozvojová plocha buď pro dodavatele strategických investorů nebo menší investory, kteří se nevejdou na dříve připravené a obsazené lokality, případně pro dodavatele nebo spolupracující subjekty z odvětví automotive, navázané na zkušební centrum BMW.

Předmět projektu

Předmětem projektu je předinvestiční příprava území, zpracování projektových dokumentací, inženýring vedoucí k vydání nezbytných povolení, přípravu ploch, výstavbu nezbytné infrastruktury, kdy budou přivedeny a napojeny sítě a komunikace do budoucích rozvojových lokalit. Investiční řešení projektu je navrženo v souladu s aktuálním technickým stavem obou území a jejich očekávaným budoucím využitím.

Termíny a milníky projektu

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2021

do 30. 6. 2025 Podání žádosti o vydání stavebního povolení

do 31. 1. 2026 Vydání stavebního povolení s nabytím právní moci

do 1. 9. 2025 Vyhlášení veřejné zakázky na hlavní část stavby

do 31. 3. 2026 Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem na hlavní část

do 7. 4. 2026 Předání staveniště

do 31. 10. 2027 Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí

Termín ukončení projektu: 31. 12. 2027

Doba Udržitelnosti projektu je 10 let – do roku 2037

Identifikační údaje

Sokolovská Investiční Green Development zóny staré sedlo 1, 2 Podkrušnohorská výsypka zóna sever 1

Místo projektu

Řešená lokalita Staré Sedlo se rozprostírá mezi městem Sokolov a obcí Staré Sedlo u Sokolova. Lokalita Podkrušnohorská výsypka se nachází na sever od Sokolova za dolem Jiří, nedaleko obce Boučí a Dolní Nivy. Obě lokality se nachází v Karlovarském kraji.

Zadavatel

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

sídlo: Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
IČO: 263 48 349

Zpracovatel

ATELIER A6, s.r.o. – Architektonická kancelář sídlo: Rokycanova 30, 130 00 Praha 3 IČO: 261 63 535

Harmonogram projektu SIGD

2021

✅ První úvahy a vize o podobě projektu a jejich postupné rozpracování

✅ Příprava pfs do výzvy na strategické projekty

✅ Získání zpětné vazby k pfs projektu a posouzení Jaspers

2022

✅ Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele studie proveditelnosti

✅  Výběr zhotovitele studie proveditelnosti a zahájení činnosti

✅  Zpracování studie lokalit – Development Land due diligence

✅  Zpracování studie – Analýza trhu práce

 

 

2023

✅ Zpracování zastavovacích studií

✅ Zpracování strategické studie

✅  Zhotovení a předání studie proveditelnosti

✅  Podání žádosti o dotaci (OPST)

✅ Jednání s dotčenými subjekty

2024

✅ Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace

✅  Výběr zhotovitele projektové dokumentace

✅  Jednání s dotčenými subjekty

Projekční práce

2025

Projekční práce

Jednání s dotčenými obcemi, subjekty a partnery

Zpracování dokumentace pro povolení stavby

Dokumentace pro provedení stavby (DRS) včetně VV

Podání žádosti o vydání stavebního povolení

Vyhlášení výběrové řízení na zhotovitele stavby

 

2026

Vydání stavebního povolení s nabytím právní moci

Výběr zhotovitele stavby

Realizační fáze

Jednání s dotčenými obcemi, subjekty a partnery

2027

Realizační fáze

Jednání s dotčenými obcemi, subjekty a partnery

Dokončení realizační fáze Kolaudace – podzim. 2027

Zahájení provozní fáze 12/2027

Udržitelnost projektu 12/2027 – 12/2037